Nguồn Poly (Polycom) Soundstation2

Nguồn Poly (Polycom) Soundstation2 là cục cung cấp nguồn cho điện thoại hội nghị Poly (Polycom) Soundstation2 với các chức năng chính là out âm thanh ra ngoài thông qua Jack hoa sen và là nơi nhận tín hiệu Analog (Line điện thoại).

0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email