Axis C8033 Network Audio Bridge

Cầu nối âm thanh mạng Axis C8033 Network Audio Bridge

  • Chứa tất cả các lợi ích của âm thanh mạng
  • PoE để cài đặt dễ dàng
  • Dựa trên các tiêu chuẩn mở
  • Tích hợp dễ dàng với các hệ thống CNTT khác
Cầu nối âm thanh mạng AXIS C8033 AXIS C8033 Network
Axis C8033 Network Audio Bridge

Số điện thoại
0903058877