Số điện thoại
0903058877
POLYCOM MICROPHONE ARRAY
POLYCOM MICROPHONE ARRAY